ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รสสุคนธ์  สุขสบาย


คำนำหน้าชื่อ :   นางสาว
ชื่อ - นามสกุล (Thai):   รสสุคนธ์    สุขสบาย
ชื่อ - นามสกุล (Eng):   Rossukon    Suksabay
   
สังกัด :
  สํานักงานคณะ
งาน/ฝ่าย :
  งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงาน :
  หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :
  พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   44339
อีเมล @cmu:   rossukon.t@cmu.ac.th
อีเมลอื่นๆ:   rossukon.cmu@gmail.com
   
สาขาวิชา/การปฏิบัติงาน:   พัฒนาระบบสารสนเทศ
ปรับปรุงล่าสุด :  
   
   
 
 
   
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
© 2014  FACULTY  OF  PHARMACY  CHIANG  MAI  UNIVERSITY.
POWER BY . IT TECNOLOGY.  TEL.4370
E-MAIL :  rossukon.t@cmu.ac.th