ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประจวบ  ไชยนาง


คำนำหน้าชื่อ :   นาย
ชื่อ - นามสกุล (Thai):   ประจวบ    ไชยนาง
ชื่อ - นามสกุล (Eng):   Prajoub    Chainang
   
สังกัด :
  สํานักงานคณะ
งาน/ฝ่าย :
  งานบริหารทั่วไป
หน่วยงาน :
  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ประเภทพนักงาน :
  พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ
ตำแหน่ง :
  พนักงานช่าง
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   44370
อีเมล @cmu:   prajoub.c@cmu.ac.th
อีเมลอื่นๆ:  
   
สาขาวิชา/การปฏิบัติงาน:  
ข้อมูลด้านงานวิจัย
งานวิจัยเด่น :   1
ผลงานตีพิมพ์ :   2
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี :   3
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา :   4
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้านงานวิจัย :   5
ข้อมูลด้านบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการเด่น :   6
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้านบริการวิชาการ :   7
   
ปรับปรุงล่าสุด :   2015-02-13 15:19:31
   
   
 
 
   
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
© 2014  FACULTY  OF  PHARMACY  CHIANG  MAI  UNIVERSITY.
POWER BY . IT TECNOLOGY.  TEL.4370
E-MAIL :  rossukon.t@cmu.ac.th