ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เสาวลักษณ์  ไชยเมฆา


คำนำหน้าชื่อ :   นางสาว
ชื่อ - นามสกุล (Thai):   เสาวลักษณ์    ไชยเมฆา
ชื่อ - นามสกุล (Eng):   saowaluk    chaimekha
   
สังกัด :
  สํานักงานคณะ
งาน/ฝ่าย :
  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยงาน :
  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
ประเภทพนักงาน :
  พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ
ตำแหน่ง :
  พนักงานปฏิบัติงาน
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   44323
อีเมล @cmu:   saowaluk.chai@cmu.ac.th
อีเมลอื่นๆ:   jeeranutja@gmail.com
   
สาขาวิชา/การปฏิบัติงาน:   สายสนับสนุน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การสนับสนุนด้านการจัดทำหนังสือ ตำรา งานวิจัยเพื่อพัมนาวิชาการ การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถสูลประกวดผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ
ปรับปรุงล่าสุด :  
   
   
 
 
   
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
© 2014  FACULTY  OF  PHARMACY  CHIANG  MAI  UNIVERSITY.
POWER BY . IT TECNOLOGY.  TEL.4370
E-MAIL :  rossukon.t@cmu.ac.th