ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สมพร  พวงประทุม


คำนำหน้าชื่อ :   นางสาว
ชื่อ - นามสกุล (Thai):   สมพร    พวงประทุม
ชื่อ - นามสกุล (Eng):   SOMPORN    POUNGPRATOOM
   
สังกัด :
  สํานักงานคณะ
งาน/ฝ่าย :
  งานบริหารทั่วไป
ประเภทพนักงาน :
  พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ
ตำแหน่ง :
  พนักงานปฏิบัติงาน
ตำแหน่งการบริหาร :
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   44317
อีเมล @cmu:   somporn.po@cmu.ac.th
อีเมลอื่นๆ:   spsompornp@gmail.com
   
สาขาวิชา/การปฏิบัติงาน:  
ปรับปรุงล่าสุด :  
   
   
 
 
   
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
© 2014  FACULTY  OF  PHARMACY  CHIANG  MAI  UNIVERSITY.
POWER BY . IT TECNOLOGY.  TEL.4370
E-MAIL :  rossukon.t@cmu.ac.th