ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สมชาย  ไอถิน


คำนำหน้าชื่อ :   นาย
ชื่อ - นามสกุล (Thai):   สมชาย    ไอถิน
ชื่อ - นามสกุล (Eng):   Somchai    Itin
   
สังกัด :
  สํานักงานคณะ
งาน/ฝ่าย :
  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยงาน :
  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
ประเภทพนักงาน :
  ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง :
  พนักงานธุรการ
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   4323
อีเมล @cmu:   somchai.i@cmu.ac.th
อีเมลอื่นๆ:   somchai.itin@gmail.com
   
สาขาวิชา/การปฏิบัติงาน:  
ปรับปรุงล่าสุด :  
   
   
 
 
   
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
© 2014  FACULTY  OF  PHARMACY  CHIANG  MAI  UNIVERSITY.
POWER BY . IT TECNOLOGY.  TEL.4370
E-MAIL :  rossukon.t@cmu.ac.th